UE University of Applied Sciences Europe

Business, psychology, media, sport and creativity uniquely united in one school.

 

Universiteti i Shkencave të Aplikuara UE - në Iserlohn, Berlin, Hamburg - edukon projektuesit dhe vendimmarrësit e së nesërmes në fushat e Biznesit, Psikologjisë, Medias dhe Komunikimit, Menaxhimit të Sportit, dhe Artit & Dizajnit.

Universiteti promovon zhvillimin e aftësive dhe formateve mësimore ndërdisiplinore të orientuara nga e ardhmja, në hap me praktikën aktuale dhe sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Përmes bashkëveprimit midis të menduarit krijues, sipërmarrës dhe dixhital, si dhe një perspektivë ndërkombëtare, fushat e ndryshme të studimit pasurojnë reciprokisht njëra-tjetrën dhe ofrojnë mënyra të reja në mësimdhënie dhe kërkime shkencore të përshtatura me kërkesat e tregut të punës.

Gjatë studimeve tuaja, ju vazhdoni të shijoni meritat e mjedisit të studimit të mirëfilltë, joformal: klasa të vogla dhe pedagogë me përvojë me shumë vite ekspertizë ju ndihmojnë të arrini suksesin optimal të mësimit. Ju fitoni përvojë të vlefshme praktike përmes shumë projekteve me partnerët tanë nga bota e biznesit, medias, politikës, OJQ-të, etj.